યાદી_બેનર

મુખ્ય પ્રોજેક્ટ્સ

ટેલિંગ ટ્રાન્સફર સ્લરી પંપ
ટેલિંગ્સ ટ્રાન્સફર સ્લરી પંપ
ટેલિંગ ટ્રાન્સફર માઇનિંગ સ્લરીપમ્પ
સબમર્સિબલ સ્લરીપ ump
મધ્યમ અયસ્ક પલ્પ ટ્રાન્સફર પંપ
FGD
FGD પંપ એપ્લિકેશન સાઇટ
વર્ટિકલ પંપ એપ્લિકેશન
P1020726